Bangalore Fashion Week

Winter Festive 26th Edition

Bangalore Fashion Week

Winter Festive 26th Edition
Models


Pool A Female


Aarti Gupta

Cia Shetty

Dhwani Gambhir

Harshita Mahadev

Laxmi Kotagi

Ramya Padukone

Rukmini Chowdhury

Sancia Leora

Sapna Singh

Shweta Bankar

Sneha Yeatne

Vishakha Parmar

Vismaya

Zoya PoonawalaPool C Male


Absar Habib

Avinash Krishnappa

Bishan Madapa KJ

Kushal

Rakheeb

Ravithej M

Stibo Yen

Zubair